Para a realización de obras en vivendas e locais que non requiran de solicitude de licenza de edificación, os interesados deben solicitar a comunicación previa de obras.

TRÁMITES A REALIZAR