As datas para o aboamento en período voluntario dos tributos municipais periódicos (que non son por autoliquidación) son as seguintes:

 • Xaneiro

  Servizo de axuda no fogar.

  Taxa de auga e acometida.

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

 • Febreiro

  Servizo de axuda no fogar.

 • Marzo

  Servizo de axuda no fogar.

  Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVMT) – rodaxe.

 • Abril

  Servizo de axuda no fogar.

  Taxa de auga e acometida.

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

 • Maio

  Servizo de axuda no fogar.

  Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras (terrazas).

 • Xuño

  Servizo de axuda no fogar.

 • Xullo

  Servizo de axuda no fogar.

  Taxa de auga e acometida.

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

 • Agosto

  Servizo de axuda no fogar.

 • Setembro

  Imposto sobre bens inmobles (IBI) – contribución.

  Taxa de lixo.

  Taxa de vaos e reservas de vías públicas.

  Taxa polo aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

  Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.

 • Outubro

  Servizo de axuda no fogar.

  Taxa de auga e acometida.

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

 • Novembro

  Servizo de axuda no fogar.

 • Decembro

  Servizo de axuda no fogar.